Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu

strona główna     

 
 

 

   
     
 
  Zabytki: Kościół św. Jakuba
 
     
          Obok gotyku zapoczątkowanego w Polsce przez cystersów rozwijał się inny nurt architektoniczny zapoczątkowany przez dwa “żebracze zakony” tj. franciszkanów i dominikanów, których reguła
zakonna nakazywała lokowanie klasztorów w gęsto zaludnionych osiedlach.
Dominikanie byli zakonem kaznodziejskim, powołanym w 1216 r. i sprowadzonym do Polski przez biskupa Iwo Odrowąża, który osadził ich w 1221 r. w Krakowie zaś w 1226 r. w Sandomierzu.
Dzięki życzliwości biskupa oraz dzielnicowych książąt piastowskich zakon szybko rozwijał się, prowadząc aktywną działalność architektoniczną.
Powstało wiele rozwiązań przestrzennych w trzynastowiecznej architekturze dominikańskiej.
W Sandomierzu dominikanie wznieśli pierwszy większy klasztor wraz z kościołem św. Jakuba.
Położony w obrębie pierwotnej osady miejskiej, kościół ten zajął miejsce wcześniejszego, parafialnego,
po którym przejął wezwanie. Parafia została przeniesiona do wybudowanego na wzgórzu powyżej, kościoła pod wezwaniem św. Pawła.
 
     
 

 

   
   
       
     
          Przypuszcza się, iż pierwotnie wzniesiono ceglaną budowlę prezbiterium na planie wydłużonego prostokąta w której miały odbywać się modlitwy liturgiczne konwentu.
Kolejnym etapem była budowa zasadniczego korpusu kościoła w kształcie trójnawowej, 5-cio przęsłowej bazyliki utrzymanej w charakterze romańskim. Masywne ceglane ściany o ostrołukowych arkadach międzynawowych wsparto na kwadratowych filarach.

        Reguła zakonu nakazująca przestrzeganie jak najściślejszego ubóstwa, odzwierciedlała się także
w architekturze. Tak więc nie przypadkowo kościół św. Jakuba jest ceglany.
Dominikanom nie wolno było używać kamienia, sklepić świątyń i budować wież.
Ograniczenia te spowodowały, iż dominikanie rozwinęli szczególnie ornamentykę w cegle.
Nigdzie indziej nie spotkamy do dziś zachowanego tak bogatego zestawu form i dekoracji ceramicznej nawiązującej do XII wiecznej romańskiej ornamentyki w kamieniu.

        Najdoskonalszy zespół zdobień stanowi elewacja północna kościoła. Pośrodku ściany nawy bocznej, znajduje się wysunięty poza lico muru wspaniały dwudzielny perspektywiczny portal wykonany
w całości z formowanej cegły, stanowiący główne wejście do kościoła.
Portal stanowi jeden z elementów systemu dekoracyjnego, na który składają się dwa plecionkowe
fryzy o geometrycznym wątku przebiegające tuż nad cokołem i pod okapem.
 
     
 

 

   
   
       
     
          Przy północno-zachodnim narożu kościoła znajduje się wczesnogotycka dzwonnica
z drugiej połowy XIII w. Do dziś zachowały się dwa dzwony; mniejszy z 1314 r. będący jednym
z najstarszych dzwonów w Polsce i większy z 1389 r.

        Do zachodniego przęsła nawy południowej przylega kaplica św. Jacka urządzona w części dawnego skrzydła klasztornego w której (powtarzając za ks. Melchiorem Bulińskim) swą celę miał św. Jacek.
Starożytne malowidła na ścianach zewnętrznych mogą świadczyć, iż od XIV-XV wieku pomieszczenie
to było kaplicą. Ołtarz w kaplicy zdobi siedemnastowieczny obraz przedstawiający św. Jacka.
Jest to kopia obrazu znajdującego się w Odrowążu.

        Po zabiegach konserwatorskich przeprowadzonych na początku XX wieku, obecne wnętrze i bryła kościoła (z wyłączeniem sklepienia prezbiterium i kaplicy Męczenników) w zasadzie odpowiadają stanowi pierwotnemu kościoła. Dotyczy to również wystroju ceramicznego fasad.
 
     
 

 

   
   
       
  zabytki:    
   
 
   
     www.sandomierz.net

copyright © 2000 - 2006 cbr